Enerji Verimliliği

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak tüm maddeleri ile birlikte 02.05.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ve kanuna bağlı mevzuatı kısaca özetleyecek olursak;

a) Amaç; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

b) Enerji yöneticisi görevlendirme;

  1. Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir.
  2. Organize sanayi bölgelerinde, bölgedeki 1.000 TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.
  3. Toplam inşaat alanı en az 20.000 metrekare veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticarî binaların, hizmet binaların yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji yöneticilerinden hizmet alır. Bir enerji yöneticisi en fazla 3 binaya hizmet verebilir.
  4. Hizmet binaları ile toplan inşaat alanı en az 10.000 metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji yöneticilerinden hizmet alır. Bir enerji yöneticisi en fazla 3 binaya hizmet verebilir.
  5. Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri 50.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Organizasyonlarında kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler, bu birimlerini enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir.

c) Enerji yöneticisi görevlendirme TEP hesabında, son 3 yılın ortalama TEP değerine bakılır.

d) Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri ve/veya yönetimleri formatı Genel Müdürlük tarafından belirlenen enerji tüketim bilgileri ve kendi tespitlerini içeren raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verir.

e) Binalara, Enerji Kimlik Belgesi (Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği) düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması il ilgili bilgiler asgari olarak bulundurulur. Süresi 10 yıldır. Enerji kimlik belgesi olmadan yapı kullanma izin (iskan) belgesi verilmez. Mücavir alan dışında kalan ve toplan inşaat alanı 1.000 metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

f) Destekler (Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik);

  1. Endüstriyel işletmeler tarafından Genel Müdürlüğe sunulan, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile Kurul tarafından onaylanan, geri ödeme süresi en fazla 5 yıl ve projesinde belirlenmiş bedelleri en fazla 500.000 Türk Lirası olan uygulama projeleri bedellerinin en fazla %20 oranında desteklenir.
  2. Herhangi bir endüstriyel işletmesi için 3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili endüstriyel işletmesinin, ödenek imkânları göz önüne alınmak ve 100.000 Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20’si karşılanır.

g) Etüt proje hazırlama;

  1. Yıllık toplam enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı 20.000 metrekarenin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda etüt yapılır veya şirketlere yaptırılır. Bu etütler her 4 yılda bir yenilenir.
  2. Kamu kesimine ait enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etütler yapılır veya şirketlere yaptırılır. Bu etütler her 10 yılda bir yenilenir.

 

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir