Kimyasalların Kaydı ve Değerlendirilmesi

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmedeki kimyasalların değerlendirilmesinde aşağıda ön bilgilendirme yapılmıştır. Yönetmelik kapsamında kimyasalların; muafiyet durumları, izin ve kısıtlamalar ve diğer yapılması gerekenlerin değerlendirilmesi için excel form oluşturdum. Kimyasalların bilgilerinin girilmesi ile mevzuat kapsamında yapılması gerekenler otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Kimyasal Kaydı ve Değerlendirme dokümanını indirmek için tıklayınız.

 

 1. Tanımlar

Madde, bir kimyasal element ve onun bileşikleri anlamına gelir. “Madde” ifadesi, hem bir imalat süreci ile elde edilen maddeleri (örneğin formaldehit veya metanol) hem de doğal halde bulunan maddeleri kapsamaktadır. Madde ifadesi aynı zamanda maddenin imalat sürecinin bir parçası olan katkı maddelerini ve safsızlıkları da kapsamakta olup, buna karşın maddenin kararlılığını etkilemeksizin veya bileşimini değiştirmeksizin ayrılabilecek olan tüm çözücüler bu kapsam dışında tutulmaktadır.

Karışım iki veya daha fazla maddeden oluşan bir karışım veya çözelti anlamına gelmektedir. KKDİK kapsamında tipik karışım örnekleri boyalar, cilalar ve mürekkeplerdir. KKDİK yükümlülükleri, her bir maddenin KKDİK kapsamında yer alıp almamasına bağlı olarak bu maddelerin her birine ayrı ayrı uygulanmaktadır.

Eşya, işlevini kimyasal yapısına göre daha yüksek bir seviyede belirleyen spesifik bir şekil, yüzey veya tasarım verilmiş olan her tür nesne anlamına gelmektedir (örneğin, tekstil, elektronik çipler, mobilya, kitaplar, oyuncaklar, mutfak aletleri gibi mamul ürünler). Eşya içindeki madde miktarı yıllık toplam bir tondan fazla ise ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapması tasarlanmış ise kayda tabidir. Kayıt yükümlülüğü eşya üreticisi veya eşyanın ithal edilmesi durumunda bu kullanım için kaydedilmemişse ithalatçıya uygulanır.

İmalatçı: Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi.

İmalat: Maddenin doğal halinde üretilmesi veya özütlenmesi.

İthalatçı: İthalattan sorumlu Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi.

İthalat: Türkiye gümrük bölgesine yapılan fiziksel giriş. “Piyasaya arz” ifadesinin yasal tanımına göre, ithalat, piyasaya arz olarak kabul edilmektedir.

Piyasaya arz: Bedelli veya bedelsiz olarak, üçüncü tarafa tedarik etmeyi ve sağlamayı ifade eder. İthalat da piyasaya arz olarak kabul edilir.

Tek temsilci: Türkiye dışında yerleşik imalatçı, formülatör veya eşya üreticisi tarafından ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek için atanmış Türkiye’de de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Alt kullanıcı: İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kullanım: her türlü işlem, formülasyon, tüketim, depolama, muhafaza, kaplara doldurma, bir kaptan diğerine aktarma, karıştırma, eşya üretimi veya diğer faaliyetleri ifade eder.

Eşya üreticisi: Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

Dağıtıcı: Perakendeci de dâhil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya karışım içinde, üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

 1. Kayıt Yükümlülüğü

Kayıt yükümlülüğü maddelerin kendi başlarına, karışımda veya eşya içerisinde olup olmadıklarından bağımsız olarak maddelerin kendilerine uygulanır. Bir başka deyişle KKDİK uyarıca karışımlar veya eşyalar değil yalnızca maddeler kayıt ettirilmelidir.

Kayıt yükümlülüğü olan aktörler:

 • Kendi halinde veya karışım içinde yılda bir ton veya daha fazla bulunan maddelerin Türkiye’de yerleşik imalatçıları ve ithalatçıları
 • Eşyaların yıllık bir tondan fazla miktarda madde içermesi ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapmasının tasarlanması durumunda Türkiye’de yerleşik eşya üreticileri ve ithalatçıları.
 • İthalatçıların kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye dışında yerleşik imalatçı, formülatör veya eşya üretici tarafından atanmış ve Türkiye’de yerleşik “tek temsilciler”.

Örnek 1: Türkiye’den kayıt ettirilmiş maddeler satın alıp bunları daha sonra karışım halinde (örn. boyalar) formüle eden bir şirket, KKDİK uyarınca bir alt kullanıcı olarak kabul edilecektir. Bu meslekten olmayan kişilerin tabiriyle, bu şirket bir boya imalatçısı olarak kabul edilebilir. Ancak, KKDİK çerçevesinde, bu firma maddenin imalatçısı olarak kabul edilmeyecek; dolayısıyla bu maddelere ilişkin olarak kayıt yükümlülüğü bulunmayacaktır.

Örnek 2: “Tek temsilci” atamış Türkiye dışındaki bir firmadan madde, karışım veya eşya ithal eden ithalatçı alt kullanıcı olarak kabul edilecek olup, bu nedenle kayıt yaptırmasına gerek bulunmamaktadır.

Örnek 3: İmalat durumunda, kayıt, imalat sürecini üstlenen imalatçı tarafından yapılmalıdır. Yalnızca Türkiye’de yerleşik imalatçıların kayıt ibraz etmesi gerektiği her zaman dikkate alınmalıdır. Madde imal edildikten sonra Türkiye’de piyasaya arz edilmiyor fakat Türkiye dışına ihraç ediliyorsa kayıt yükümlülüğü yine geçerlidir.

Örnek 4: Fason üretici veya taşeron; diğer bir şahsın/grubun talebiyle, bir ekonomik bedel karşılığında, kendi teknik imkanları ile (kendi halinde, karışım içinde veya eşya içerisinde) maddeyi imal eden firmadır. Bu maddeler genelde diğer taraf/grup tarafından piyasaya arz edilir. Bu yapı, örneğin imalat prosesinin (damıtma, santrifüj vb. gibi) karmaşık ekipman gerektiren ara basamağı olarak kullanılır. Bu kapsamda, başka taraf adına madde imal eden kuruluş, KKDİK Yönetmeliğine göre imalatçı sayılır ve buna göre imal ettiği maddenin kaydını yaptırması gerekmektedir. İmalat sürecini yürüten kuruluş, üretim tesisinin sahibi olan kuruluştan farklı ise bu iki kuruluştan birinin kaydı gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Örnek 5: İthalat durumunda farklı aktörlerin rol ve sorumlulukları

Örnek 6: Bir tek temsilci atandığında çeşitli aktörlerin görev ve kayıt yükümlülükleri

 1. KKDİK Yönetmeliğinden Muaf Maddeler

Radyoaktif maddeler: Radyoaktif maddeler, radyasyondan korunma söz konusu olduğunda aktivitesi veya konsantrasyonu göz ardı edilemez olan bir veya birden çok radyoaktif izotop içeren maddelerdir. Bir başka ifadeyle, bunlar, çevreyi ve insanları radyasyondan korumayı gerektirecek bir düzeyde radyasyon yayan maddelerdir.

Gümrük denetimindeki maddeler: Maddeler (kendi halinde, bir karışım içinde veya bir eşya içinde) yeniden ihracat için geçici depolamada, bir serbest bölgede veya bir serbest antrepodalarsa veya transit geçiş halindelerse ve bir başka muamele ve işlem görmeden gümrük denetimi altındalarsa, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine tabi değildirler.

Savunma amacıyla kullanılan ve Ulusal muafiyetler kapsamındaki maddeler: KKDİK Yönetmeliği, savunma amacıyla (kendi halinde, bir karışım içinde veya bir eşya içindeki) imal veya ithal edilen maddeleri KKDİK uygulamasından muaf tutmaktadır.

Atık: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte atık, herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan Ek-1’de yer alan sınıflardaki herhangi bir madde olarak tanımlanmıştır. Bu, ev atığı (örneğin gazete, giysi, yiyecek, kutu, şişe) veya profesyonel veya endüstriyel atık olabilir (örneğin lastik, cüruf, atılan pencere çerçeveleri).

İzole edilmemiş ara maddeler: Ara maddeler çalışabilirlik ve özel yapılarından dolayı KKDİK Yönetmeliğinde haklarında özel hükümlerin yer aldığı madde sınıflarıdır. Ara madde bir başka maddeye dönüştürülmeye yönelik, imal edilen ve tüketilen veya kimyasal proseste kullanılan madde olarak tanımlanır.

KKDİK izole edilmemiş ve izole edilmiş ara maddeleri birbirinden ayırmaktadır. İzole edilmemiş ara maddeler KKDİK Yönetmeliği tarafından kapsanmamaktadır. Bununla beraber KKDİK Yönetmeliği, azaltılmış kayıt koşullarından yararlansalar da izole edilmiş ara ürünler için geçerlidir.

Bir izole edilmemiş ara madde, sentezin gerçekleştiği ekipmandan sentez sırasında kasıtlı olarak çıkarılmayan (numune almak haricinde) bir ara maddedir. Bu gibi ekipmanlar arasında reaksiyon kapları, ek ekipmanı ve maddenin/maddelerin bir sürekli akım veya seri prosesi sırasında geçtiği/geçtikleri her tür ekipmanın yanı sıra sonraki reaksiyon adımı için bir kaptan diğerine aktarmada kullanılan borular yer almakta olup maddenin/maddelerin üretim sonrasında saklandıkları diğer tank veya küvetler bu ekipmanlar arasında yer almamaktadır. Yukarıdaki tanıma uyan izole edilmemiş ara maddeler KKDİK kapsamında yer almamaktadır.

Maddelerin taşınması: KKDİK Yönetmeliği, tehlikeli maddelerin ve tehlikeli karışımlar içindeki tehlikeli maddelerin demir, deniz, kara, hava veya iç sular yoluyla naklini, muaf tutmaktadır. Nakil dışında söz konusu maddelere ilişkin diğer her tür faaliyetlere (imalat, ithalat, kullanım) KKDİK şartlarının uygulandığı unutulmamalıdır. Taşımacılık ile ilgili mevzuat, tehlikeli maddelerin birçok yolla nakliyesine ilişkin güvenlik şartlarını düzenlemektedir; bu suretle bu tür taşımacılık işlemleri KKDİK Yönetmeliği hükümlerinden muaftır.

 

 1. Kayıttan Muaf Maddeler

Su, oksijen vb. gibi içsel özelliklerinden dolayı az riske sahip maddeler ve kimyasal olarak değiştirilmedikleri sürece mineraller, cevherler ve cevher konsantreleri ile çimento cürufu gibi doğada bulunan ve kayıt edilmesi uygun veya gerekli olmayan maddeler kayıttan muaftır.

Polimerler kayıt yükümlülüklerinden muaf tutulmalarına rağmen monomer maddeler ve içerdikleri diğer maddeler belirli koşullar karşılandığında kaydettirilmelidirler.

KKDİK Yönetmeliği diğer mevzuatlarla yeterli seviyede düzenlenen gıda veya yem veya tıbbi ürünler gibi maddeleri ilgili kriterler karşılandığında kayıttan muaf tutmaktadır.

Kayıt yapılmış, Türkiye’den ihraç edilmiş ve yeniden ithal edilmiş veya Türkiye’de geri kazanım işlemi ile elde edilmiş maddelere kayıtla ilgili ilave muafiyetler uygulanabilir.

Kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmuş maddelerin bile KKDİK Yönetmeliği uyarınca izin veya kısıtlama hükümlerine tabi olabilecekleri dikkate alınmalıdır.

Gıda maddeleri ve hayvan yemleri: Bir madde, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki gıda veya 27/12/2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki yem ise bu maddenin kaydedilmesine gerek yoktur. Ancak aynı maddenin belirli bir kısmının yiyecek ve hayvan yemleri dışında başka kullanımlar için de kullanılabileceği, dolayısıyla bu miktarların muaf tutulmadığı da bu noktada ayrıca not edilmelidir. Sadece yiyecek ve hayvan yemlerinde kullanılan madde miktarları KKDİK Yönetmeliği uyarınca kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmaktadır.

Örnek: Bir üretici, X yılında 10 ton sülfürik asit üretir. 5 ton, Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik uyarınca hayvan yemlerinde kullanılır, 5 ton ise yiyecek-dışı bir karışımın formülasyonunda kullanılır. Yiyecek dışı karışımın formülasyonunda kullanılan 5 ton KKDİK Yönetmeliği kayıt hükümlerine tabi tutulacak ve eğer özellikleri buna izin verirse izne tabi tutulacak; buna karşın hayvan yemlerinde kullanılan 5 ton, kayıttan, değerlendirmeden ve izinden muaf tutulacaktır.

Tıbbi ürünler: Bir madde, insan ya da veterinerlik kullanımına yönelik olarak 12/08/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği” veya 24/12/2012 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliği” kapsamında kullanıldığında, maddenin KKDİK Yönetmeliği uyarınca kayıt ettirilmesine gerek yoktur. Aynı muafiyet madde Türkiye’de imal edilip kullanılsa veya başka bir ülkeye ihraç edilirse de geçerlidir. Maddenin diğer ülkeden bu kullanım için ithalatı da aynı muafiyetle kapsanmaktadır ve KKDİK Yönetmeliği uyarınca kayıt ettirilmemelidir.

Dolayısıyla, kendi yasal kişiliklerinin veya müşterilerinin maddeyi yukarıda belirtilen farmasötik mevzuatı kapsamında yer alan tıbbi ürünlerde kullanıp kullanmadığını bilmeleri, bu gibi bir durumda maddenin bu tür tıbbi ürünler için kullanılmaması kaydıyla KKDİK uyarınca kayıt veya izin gerektirmeyeceğinden, farmasötik ile ilgili kullanımlarda koyulabilen maddelerin imalatçıları veya ithalatçıları için önemlidir.

Muafiyet, “tıbbi ürünlerde kullanılan” her maddeye uygulandığından aktif veya yardımcı madde ayrımı yapmamaktadır. Dolayısıyla tıbbi ürünlerde kullanılan ara maddeler de kayıttan muaftır.

Ancak, aynı madde, farmasötik dışında başka amaçlar için kullanıldığında, söz konusu kullanım miktarının muaf olmadığı dikkate alınmalıdır. Sadece tıbbi ürünlerde kullanılan madde miktarları KKDİK Yönetmeliği uyarınca kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmaktadır.

Örnek: Bir imalatçı X yılında 100 ton salisilik asit üretir. 50 ton, insan kullanımına yönelik tıbbi ürünlere ilişkin yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği” kapsamında tıbbi ürünlerde kullanılır, 50 ton ise tıbbi olmayan bir karışımın formülasyonunda kullanılır. Tıbbi olmayan karışımın formülasyonunda kullanılan 50 ton KKDİK Yönetmeliği kayıt hükümlerine tabi tutulacak, buna karşın tıbbi ürünlerde kullanılan 50 ton, kayıttan muaf tutulacaktır.

KKDİK Yönetmeliği Ek 4’e dâhil edilen maddeler: Ek 4, insan sağlığı ve çevre için minimum riske yol açtıklarının kabul edilebilmesi için yeterli bilginin mevcut olduğunun anlaşıldığı bir dizi maddeyi listelemektedir. Bu maddeler genelde doğal kaynaklıdır ve muaf maddeler listesi su ve nitrojen gibi maddeleri içermektedir. Ek 4’teki maddeler kayıt hükümlerinden muaftır. Başka maddeler de eklenmesine rağmen liste genel olarak Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmelikte yer alan muafiyetlere dayanmaktadır. Kayıt muafiyeti, herhangi özel bir kullanıma değil bu tür maddelere uygulanmaktadır.

KKDİK Yönetmeliği Ek 5 kapsamındaki maddeler: Ek 5’te, kayıt edilmesi uygun olmadığı veya gerekli olmadığı kabul edilen 13 geniş madde kategorisi listelenmektedir. Ek 5’teki özel kategoride verilen muafiyet şartlarına uymaları kaydıyla, bu tür maddelere kayıt muafiyeti uygulanmaktadır.

Önceden kaydı yapılmış geri kazanılan madde: KKDİK Yönetmeliği, bir dizi şartın yerine getirilmesi kaydıyla, Türkiye içinde geri kazanılmış maddeleri kayıttan muaf tutmaktadır. Geri dönüşüm, bir geri kazanım çeşidi olup bundan dolayı bu muafiyet kapsamında yer almaktadır. KKDİK Yönetmeliği kayıt muafiyetinden yararlanılabilmesi için yerine getirilmesi gereken aşağıdaki şartları getirmektedir:

 • Aynı maddenin kaydı yapılmalıdır. Bunun anlamı, eğer herhangi bir nedenle, madde imalat veya ithalat aşamasında kaydedilmemişse geri kazanılan maddenin yeni bir kullanıma koyulmadan önce kaydedilmesi gerektiğidir. Geri kazanım işlemini yapan tüzel kişilik, geri kazanılan maddeye uygulanan herhangi bir kayıt muafiyetinin olup olmadığını kontrol etmelidir. Eğer varsa, bu muafiyet elbette ki kullanılabilir.
 • Madde aynı olmalıdır (Maddenin aynılığının, Madde tanımlama rehberi uyarınca değerlendirilmesi gerektiği bu noktada ayrıca belirtilir). Örneğin, maddenin kendisi geri kazanım sırasında değiştirildiyse ve değiştirilen madde kaydedilmediyse geri kazanılan maddenin kaydının yapılması gereklidir.
 • Geri kazanımı yapan tüzel kişiliğin aşağıdakilere sahip olması gerekir:
 • Güvenlik bilgi formunda yer alan bilgi veya
 • Madde halka tedarik edilmişse, kullanıcıların yeterli koruma önlemleri almaları için yeterli bilgi veya
 • Güvenlik Bilgi Formu gerekli değilse, madde hakkında herhangi bir izin veya kısıtlamaya dair bilgi ve risk yönetim önlemlerini tanımlama ve uygulamak için gerekli diğer bilgiler.

Tekrar ithal edilen madde: Maddenin önce Türkiye’de imal edildiği, daha sonra örneğin bir karışım içinde formüle edilmek için ihraç edildiği – ve sonra, örneğin piyasaya arz etmek veya başka işlemlere tabi tutulmak üzere, yine Türkiye’ye geri getirildiği durumlarda – bu durum aynı tedarik zincirinde olursa, bu çifte kayıt yükümlülüğüne yol açar: İlk olarak, orijinal üretici tarafından orijinal üretim aşamasında, ve ikinci olarak aynı tedarik zincirindeki bir tekrar ithalat yapan kişi tarafından (bu kişi orijinal üretici olabilir de olmayabilir de) Türkiye’ye geri ithal edilme aşamasında. Dolayısıyla, kayıt ettirilen, ihraç edilen ve sonra tekrar ithal edilen maddeler bazı şartlarda kayıttan muaftır. Bu muafiyetten yararlanılabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:

 • Madde, Türkiye’den ihraç edilmeden önce kaydedilmiş olmalıdır. Bunun anlamı, maddenin, herhangi bir nedenle, üretim aşamasında kaydı yapılmadıysa, tekrar ithalat sırasında kaydettirilmesi gerektiğidir.
 • Önceden kaydı yapılmış ve ihraç edilmiş madde, kendi halinde veya karışım içinde yeniden ithal edilen madde ile aynı olmalıdır. Örneğin, ihraç edilen maddenin kendisi Türkiye dışında değiştirilmiş ve bundan dolayı hali hazırda tekrar ithal edilen madde ile aynı değilse, tekrar ithal edilen maddenin kaydı yapılmalıdır. Daha açık bir ifadeyle, eğer madde aynı değilse henüz kaydı yapılmamıştır (kayıt bilgileri farklı olacaktır) ve bundan dolayı bu kaydın tekrarı olmayacaktır.
 • Madde, sadece aynı özelliklere sahip olmakla kalmayıp maddenin kaydının yapıldığı aynı tedarik zincirinden gelmelidir.
 • Tekrar ithal edene, ihraç edilen maddeye ilişkin bilgiler sağlanmalıdır ve bu bilgiler tedarik zincirinde bilgi teminine ilişkin KKDİK kurallarına uygun olmalıdır.

Polimer: Polimer ardışık bir ya da daha fazla tipteki monomer birimlerinin oluşturduğu molekül dizileri ile karakterize edilen madde anlamına gelir. Bu tür moleküller molekül ağırlıklarına göre ve molekül ağırlığındaki farklılığın birincil olarak monomer sayısındaki farklılığa dayandırıldığı bir aralıkta dağıtılmalıdırlar. Polimer aşağıdakileri içerir:

 • en az bir farklı monomer birime veya diğer bir tepkene kovalent olarak bağlı en az üç monomer biriminden oluşan ve
 • basit ağırlıklı çoğunluğunda moleküller ile aynı molekül ağırlığına sahip ve basit ağırlıklı çoğunluğundan az olan molekülleri içeren maddeyi,

Bu tanım kapsamında monomer birimi monomer maddesinin polimerdeki tepkimeye girmiş şekli anlamına gelir.

Piyasada çok fazla sayıda farklı polimer maddeleri olması nedeniyle ve yüksek molekül ağırlıklarına ilişkin olarak polimer moleküllerinin genel olarak düşük bir risk taşıdığı kabul edildiğinden, bu madde grubu kayıttan muaftır.

Bununla beraber, polimer imalatçıları ve ithalatçılarının, aşağıdaki bütün koşullar sağlanıyorsa polimer imalatında kullanılan monomerleri veya diğer maddeleri kaydettirmeleri gereklidir:

 • Monomer maddeler veya diğer maddeler tedarikçileri veya tedarik zincirlerine kadar bir başka aktör tarafından henüz kayıt ettirilmediyse;
 • Polimer monomer birimlerden oluşan ve kimyasal bağ yapmış monomer maddeden ya da başka maddeden ağırlıkça % 2 oranında ya da daha fazla içeriyorsa;
 • Bu tür monomer maddenin ya da diğer maddenin toplam miktarı yıllık bir ton veya daha fazlasını oluşturuyorsa.

Bu yüzden polimerin imalatçı veya ithalatçısı eğer monomer madde veya polimere kimyasal olarak bağlı herhangi bir diğer madde zaten tedarikçi veya tedarik zincirlerine kadar bir başka aktör tarafından kayıt ettirilmemişse bunları kayıt ettirmelidir. Genellikle çoğu polimer imalatçıları için durum şöyledir: monomerleri veya diğer maddeleri, maddenin tedarikçileri tarafından hâlihazırda kayıt ettirilmiştir. Bununla beraber, yukarıda b veya c’de belirtilen her iki koşulu karşılayan monomer veya diğer maddeleri içeren polimerleri ithal edenler, aşağıdaki durumlar haricinde, polimerlerini veya diğer maddelerini kayıt ettirilmelidir:

 • Türkiye dışındaki üretici tarafından, ithalatçının yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilci atanmıştır. Bu özel durumda, monomerin kayıt edilmesi, tek temsilcinin yükümlülüğüdür.
 • Polimerin imalatı için kullanılan monomer maddeleri veya diğer her türlü madde, tedarik zincirinde önceden kayıt ettirilmiştir. Örneğin, Türkiye içinde imal edilmişse ve Türkiye-dışı imalatçıya ihraç edilmişse.

Ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme (ÜSOAG) amaçlı kullanılan maddeler: Bilimsel araştırma ve geliştirme: “Bilimsel araştırma ve geliştirme, yılda 1 tonun altında miktarda kontrollü koşullarda gerçekleştirilen her tür bilimsel deney, analiz veya kimyasal araştırma anlamına gelmektedir.” Sadece bu tür araştırma ve geliştirme amacıyla kullanılan bir madde kayıttan muaftır çünkü kayıt yükümlülüğü yılda 1 ton ve üzeri miktarlar için geçerlidir.

Ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme: “Ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme ürünün geliştirilmesi veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde geliştirilmesi süresince üretim süreçlerini geliştirmek ve/veya maddenin uygulama alanlarını test etmek için kullanılan üretim denemeleri veya pilot tesisleri ile ilgili her türlü bilimsel gelişme olarak tanımlanır.” Ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme (ÜSOAG) için kullanılan maddeler, Bakanlığa bildirilirlerse kayıttan 5 yıl için muaf olurlar. Yılda 1 ton ve aşağısında miktarlarda ÜSOAG için kullanılan maddeler kayıt eşik değeri olan yılda 1 tonun aşağısında kaldıklarından bildirilmelerine gerek yoktur. Başvuru sahibi tarafından sunulan araştırma ve geliştirme programı ile doğrulandığı sürece, Bakanlık, talep üzerine, bu muafiyeti ikinci bir 5 yıl süreyle (veya piyasaya arz edilmeyen tıbbi ürünler veya maddeler için 10 yıllığına) uzatabilir.

Kayıt edilmiş olarak kabul edilen maddeler: Bazı maddeler veya madde kullanımları kayıt edilmiş olarak kabul edilmekte olup bu nedenle bu kullanımlar için bu maddelerin kaydı gerekli değildir. Biyosidal ürünlerde kullanım için maddeler: Biyosidal ürünlerde kullanım için imal veya ithal edilen aktif maddeler aşağıda yer alan koşullar karşılanırsa kayıt ettirilmiş kabul edilirler.

 1. Madde, bir biyosidal üründe kullanıma yönelik bir aktif madde olmalıdır. Biyosidallere ilişkin bir aktif madde, zararlı organizmalar üzerinde veya karşısında genel veya özel etkisi olan bir virüs veya bir küf de dahil bir madde veya mikroorganizmadır . Bir biyosidal ürün yardımcı formülasyon maddeleri olmadan, sadece bir aktif maddeden oluşabilir veya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir karışım olabilir.
 2. Madde, sadece biyosidal ürünlerde kullanılmak üzere üretiliyor ya da ithal ediliyorsa ve 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki kayıt edilmiş aktif madde ise KKDİK kapsamında kaydı tamamlanmış sayılmaktadır.

Madde yukarıda yer alan koşullar (1) ve (2) ile uyumlu ise ve biyosidal üründe kullanılmışsa KKDİK uyarınca kayıt edilmiş olarak kabul edilirler. Ancak, sadece aktif madde miktarlarının kayıt yükümlülüğünden muaf olduğu; biyosidal ürün üretimi için kullanılan diğer maddelerin kayda tabi olduğu unutulmamalıdır.

Madde biyosidal olmayan ürünlerde kullanılıyorsa yukarıda yer alan koşullar (1) ve (2) ile uyumlu olsalar bile kayıt ettirilmeleri gerektiğini belirtmek önemlidir. İmalatçı veya ithalatçı maddeyi biyosidal ve biyosidal olmayan kullanımlar için imal veya ithal ediyorsa, biyosidal olmayan üründe kullanılan madde miktarı için kayıt ibraz etmesi gereklidir.

Örnek: Bir imalatçı, X yılında 100 ton kuaterner amonyum bileşikleri üretir. 50 tonu, biyosidallerde aktif madde olarak kullanılmaktadır (örneğin ahşap koruyucular) ve aktif madde yukarıdaki (2)’de belirtilen yönetmelik kapsamında yer almaktadır, kalan 50 ton ise temizlik ürünlerinde yüzey aktif madde olarak kullanılır. İkinci kullanım olan temizlik ürünlerinde kullanım, biyosidal olmayan ürün içindir ve kayıt ettirilmesi gereklidir; ilk kullanım ise biyosidal ürün içindir ve kayıt edilmiş kabul edilir.

Bitki koruma ürünlerinde kullanım için maddeler: Bitki koruma ürünlerinde (pestisit) kullanıma yönelik olarak imal veya ithal edilen aktif maddeler ve yardımcı formülasyon maddeleri aşağıda yer alan koşullar yerine getirildiğinde kayıt edilmiş olarak kabul edilir:

 1. Madde, bir bitki koruma ürününde kullanıma yönelik bir aktif madde veya yardımcı formülasyon maddesi olmalıdır. Bitki koruma ürünleri çerçevesinde bir aktif madde, zararlı organizmalara karşı veya bitkiler, bitki parçaları veya bitki ürünleri üzerinde genel veya özel bir etkisi olan bir virüs de dahil bir madde veya mikroorganizmadır . Bir bitki koruma ürünü yardımcı formülasyon maddeleri olmadan, sadece bir aktif maddeden oluşabilir veya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir karışım olabilir. Bitki koruma ürünlerine ilişkin bir yardımcı formülasyon maddesi, bir karışım olan bitki koruma ürünü içindeki bir yardımcı formülasyon maddesidir.
 2. Madde, sadece bitki koruma ürünlerinde kullanılmak üzere üretiliyor ya da ithal ediliyorsa ve 25/03/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik ve 23/03/2010 tarihli ve 27530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki bir aktif madde ve eş formülan ise.

Ancak, aynı aktif madde miktarlarının bitki koruma ürünleri haricinde başka kullanımlar için de kullanılması durumunda yukarıda bahsedilen kategorilerden birinde yer alsalar bile kayıt edilmiş olarak kabul edilmeyeceğine dikkat edilmelidir.

Sadece aktif maddeler yukarıdaki (2)’ye uygun olabileceğinden, sadece aktif maddelerin kayıt edilmiş olarak kabul edilebileceğini belirtmek önemlidir. Yardımcı formülasyon ve bitki koruma ürünü üretiminde kullanılan diğer maddelerin kayıt edilmesi gereklidir.

Örnek: Bir üretici X yılında 100 ton bakır sülfat üretmiştir. 50 tonu pestisitlerde aktif madde olarak kullanılmıştır ve aktif madde yukarıdaki (2)’de belirtilen yönetmelik kapsamında yer almaktadır; kalan 50 ton ise diğer amaçlar için kullanılmıştır. Bu sonraki kullanım bitki koruma ürünü olmayan bir kullanımdır ve kayıt ettirilmesi gereklidir; ilk kullanım ise bitki koruma ürünü içindir ve kayıt edilmiş olarak kabul edilir.

Ara maddelerin kaydı ile ilgili yükümlülükler: İzole edilmemiş ara maddeler KKDİK Yönetmeliği tarafından kapsanmazken, izole edilmiş ara madde imalat ve kullanım koşullarına bağlı olarak azaltılmış gerekliliklere sahiptir. KKDİK kapsamında iki çeşit izole ara madde tanımlanmıştır:

 • Yerinde izole ara madde: Yerinde izole ara madde izole edilmemiş ara madde kriterlerini karşılamayan ve ara maddenin imalatının ve bu ara maddeden başka bir maddenin sentezinin bir ya da daha çok sayıda tüzel kişi tarafından işletilen aynı tesiste gerçekleştirildiği ara maddedir.
 • Taşınan izole ara madde: Taşınan izole ara madde izole edilmemiş ara madde kriterlerini karşılamayan ve başka tesislere taşınan ya da tedarik edilen ara maddedir.

Yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda izole ara madde imal eden ya da ithal eden, KKDİK Yönetmeliği kapsamında maddesini kayıt ettirmesi gereklidir. Bununla beraber imalatçı ya da ithalatçı maddenin imalat ve kullanımın sıkı kontrollü koşullar altında yapılması sağlandığında azaltılmış kayıt gerekliliklerinden faydalanabilir. Kayıt ettiren sıkı kontrollü koşulların karşılandığını gösteremezse KKDİK Yönetmeliğinde tanımlanan standart kayıt gerekliliklerine uymak zorundadır. Kayıt için gerekliliklerin izole ara maddenin yerinde veya taşınan olup olmadığına bağlı olarak değiştiğine dikkat edilmelidir. Muafiyet için koşullar uygulandığında izole ara maddelerin kayıttan muafiyetten faydalanabileceklerini belirtmek önemlidir.

 

 1. Kayıt Ettirilecek Hacmin Hesaplanması

KKDİK Yönetmeliğine göre madde yıllık 1 ton miktarında imal veya ithal edilmişse (veya eşya da özel koşullar altında 1 tonun üzerinde miktarlarda bulunuyorsa) ve muafiyet geçerli değilse kayıt ettirilmelidir. Bu yüzden kayıt gereklilikleri imal veya ithal edilen (veya geçerli ise eşyada bulunan) madde miktarı ile başlar.

Maddenin hacmi kayıt dosyasında sunulması gerekli bilgiyi de belirleyecektir. KKDİK 4 tonaj bandı (yıllık 1 ila 10 ton, 10 ila 100 ton, 100 ila 1000 ton, ve 1000 ton ve üzeri) ve her biri için standart bilgi gerekliliklerini tanımlar. Maddenin hacmi, tonaj bandının alt eşiğine ulaşırsa, bu tonaj bandı standart bilgi gereklilikleri uygulanır.

Örnek 1: Tıbbi ürünlerde kullanım: Eğer bir firma,  tıbbi üründe kullanılmak üzere bir maddeyi imal ediyorsa, maddeyi bu kullanım için kaydettirmesine gerek yoktur. Ancak bu firma veya müşterileri, aynı maddeyi başka kullanımlara da tabi tutabilir. KKDİK’e göre kayıt yükümlülüğünü belirlemek için diğer kullanımların miktarlarını belirlemelidir. Örneğin A firması X yılda 120 ton magnezyum hidroksit imal etmektedir. 70 ton tıbbi ürünlerde, 50 ton ise bir karışımın formülasyonunda kullanılmaktadır. Karışımın formülasyonunda kullanılan 50 ton KKDİK Yönetmeliği hükümlerine tabi olacakken, tıbbi ürünlerde kullanılan 70 ton KKDİK Yönetmeliğine göre kayıttan muaf tutulacaktır.

Örnek 2: ÜSOAG kullanımı durumunda kayıt dosyasında hesaba katılacak tonaj: Eğer bir firma 2 tonu ÜSOAG için olan maddeden yılda 11 ton imal ediyorsa, kayıt yükümlülüğü yılda ÜSOAG amaçlı olmayan 9 ton ile sınırlıdır. Ancak, firma, ÜSOAG amaçlı kullanılan 2 ton için ayrıca bir ÜSOAG bildirim dosyasını sunmalıdır.

Örnek 3: Ara madde durumunda kayıt dosyası için hesaba katılacak hacim: Bir firma, 1700 tonu sıkı kontrollü şartlarda ara madde olarak kullanılan, 2300 ton A maddesi üretmektedir ve diğer 600 tonda kayıttan muaf olmayan diğer amaçlar için kullanılmaktadır. Bu firma, A maddesi için ara madde olarak kullanılan 1700 tonu ve diğer amaçlar için 600 tonu kapsayan yalnızca bir kayıt dosyası sunacaktır. Bununla beraber ara madde sıkı kontrollü koşullar altında üretildiği ve sınırlı bilgi gerektiği için kayıt dosyası için bilgi gereklilikleri 600 tona göre belirlenecektir yani KKDİK’te 100-1000 tonaj bandı için belirtilen bilgi gereklilikleri temel alınacaktır. Maddenin aynı zamanda bir ara madde olarak kullanımı dosyada belirtilmeli ve ara madde olarak kullanılan 1700 tonluk hacim de dosyada belgelenmelidir.

Örnek 4: Eğer bir X firması her birinde 60 ton madde bulunan A, B ve C eşyalarını ithal ediyorsa, ancak:

 • A eşyasında maddenin salınım yapması tasarlanmamışsa,
 • B eşyasında, 60 tonun 40 tonunun normal şartlar altında salınım yapması tasarlanmışsa,
 • C eşyasında 60 tonun 10 tonunun normal şartlarda altında salınım yapması tasarlanmışsa,

bu kullanım için maddenin daha önceden kaydının yapılmaması koşuluyla X firmasının B ve C eşyalarındaki toplam madde tonajını kaydettirmesi gerekecektir: 120 ton, yani 100-1000 ton bandında kayıt yaptıracaktır.

 

 1. Ne Zaman Kayıt Yaptırmalı?

KKDİK mevzuatının yürürlüğe girdiği tarih olan 23/12/2017 ile 31/12/2023 tarihleri arasında arasında yıllık 1 ton veya üzeri miktarda üretilen veya ithal edilen maddeler 31/12/2023 tarihine kadar kaydedilmelidir.

31/12/2023 tarihinden sonra ilk defa yılda bir ton veya üzeri miktarlarda üretilecek olan veya ithal edilecek olan maddeler de, üretilmeden veya ithal edilmeden önce kayıt edilmelidir. Bu maddelerin kayıt işleminden önce, veri paylaşım mekanizmalarının uygulanabilmesi amacıyla aynı maddeye ilişkin daha önceden bir kayıt veya başka tür bir araştırmanın sunulup sunulmadığının belirlenmesi için bir sorgulama dosyası sunulması gerekecektir.

 

 1. Kayıt Dosyası

“Kayıt dosyası”, belli bir madde için bir kayıt ettiren tarafından elektronik olarak sunulan bilgi setidir. İki ana bölümden oluşmaktadır:

 1. Kayıt yükümlülüklerine tabi tüm maddeler için daima gerekli olan bir teknik dosya,
 2. Yıllık 10 ton ve daha fazla miktarda bir maddenin kayıt ettiren tarafından imalat veya ithalatı durumunda gerekli olan kimyasal güvenlik raporu.

Her bir imalatçı veya ithalatçı veya tek temsilci her bir maddesinin kaydı için Bakanlığa ayrı ayrı kayıt dosyası sunmakla yükümlüdür. Kayıt dosyası elektronik olarak bakanlık internet adresinden Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) kullanılarak sunulmaktadır.

 

 1. Verilerin Ortak Sunumu

Her imalatçı, ithalatçı veya tek temsilci, maddeleri için kendi kayıt dosyalarını sunmakla yükümlü olmalarına rağmen maddenin birden çok firma tarafından imal veya ithal edildiği veya imal veya ithal edilmesinin planlandığı durumlarda, bazı bilgileri birlikte sunmaları gerekmektedir. Verilerin ortak sunumu bütün maddeler için geçerlidir.

Birlikte sunulması gereken bilgi, diğerleri adına (“üye kayıt ettirenler” olarak adlandırılır) bir lider kayıt ettiren tarafından sunulur. Diğer bilgilerin her kayıt ettiren tarafından ayrı ayrı sunulması gerekir. Bir ortak sunumun lider kayıt ettireni, örneğin, en büyük üretici (yani en yüksek tonaj aralığındaki bir üretici) olabilir. Ancak bu zorunlu değildir: Ortak sunumda bulunan kayıt ettiren kişiler, daha düşük bir tonaja sahip bir lider de görevlendirebilir (örneğin eğer başka maddeler için de ortak kayıt yapacaklarsa ve ortak kaydın yönetiminden doğan iş yükünü paylaşma kararı alırlarsa). “Lider kayıt ettirenin” ve yine ortak kaydın diğer üyelerinin de daima sadece kendi tonaj bandına karşılık gelen ücreti ödeyecekleri bu noktada vurgulanmalıdır.

Pratikte bu iki farklı tipte kayıt dosyası olduğu anlamına gelir: ‘lider dosya’ (lider kayıt ettirenin bilgilerini ve bu madde için kayıt ettirilecek en yüksek tonaja dair KKDİK’te istenilen veri setini içeren) ve ‘üye dosya’ (ortak kaydın her bir üyesi tarafından sunulacak bireysel bilgiler ile).

Önceden çeşitli kayıt ettirenler ve ortak kaydın var olduğu durumlarda, potansiyel kayıt ettiren ortak kayıtla birleşmek için lider kayıt ettirenle iletişime geçmelidir. Aynı maddenin yalnızca bir diğer firma tarafından kayıt ettirilmesi durumunda potansiyel kayıt ettiren bu önceki kayıt ettirenle iletişime geçmelidir. Kimin lider kayıt ettiren olacağı konusunda anlaşmaya varmalıdırlar. Çoğu durumda önceki kayıt ettiren bütün veri setini zaten sunduğundan lider kayıt ettiren rolünü üstlenmesi daha mantıklı olur. Bununla beraber, önceki kayıt ettiren lider kayıt ettirenle potansiyel kayıt ettirenin lider kayıt ettiren olması ve ortak kayıt sunmaları üzerine anlaşma da serbesttirler. Bu durumda potansiyel kayıt ettiren iki kayıt ettirenin en yüksek tonaj aralığı için gerekli olan bütün veri seti ile ortak kayıt oluşturmalı ve sunmalı ve önceki kayıt ettiren bu kayda ortak olmalıdır.

 

 1. Veri Paylaşımı

31 Aralık 2023’den önce maddeler için ana iletişim mekanizması Madde Bilgisi Değişim Forumunun (ön-MBDF) oluşturulmasıdır. 31 Aralık 2023’den sonra maddeler için mekanizma araştırma sorgu sürecidir.

Veri paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla, KKDİK Yönetmeliğine göre kayıt öncesinde tüm maddelerin ön-MBDF’si oluşturulmasıyla ya da bir sorgu yapılmalıdır. Genel olarak, ön-MBDF 31 Aralık 2023 tarihinden önce kayıt edilecek maddeler için; sorgulama ise 31 Aralık 2023 tarihinden sonra kayıt edilecek maddeler için kullanılmaktadır.

Maddeler için iletişim mekanizması ön-MBDF sonrası kurulan Madde Bilgisi Değişim Formu (MBDF)’dur.

Yılda 1 ton ve üzeri üretilen veya ithal edilen bir maddenin her potansiyel üreticisi veya ithalatçısı üretime veya ithalata devam edebilmek için ön-MBDF göndermelidir. Bu süreç, potansiyel kayıt ettirenlerin MBDF aracılığıyla veri paylaşımı için temasa geçmelerine olanak sağlar. Ön-MBDFler 31/12/2020 tarihine kadar Bakanlığa bildirilmelidir.

Aynı maddenin bütün potansiyel kayıt ettiricileri ve veri sahipleri ‘Madde Bilgisi Değişim Forumunun’ (MBDF) katılımcıları olacaktır. Aynı maddeyi daha önceden kayıt ettirenler veya maddesi kayıt ettirilmiş olarak kabul edilenler de MBDF’nin katılımcılarıdır.

 

 1. Güvenlik Bilgi Formu (GBF)

Aşağıdaki durumlarda, bir maddenin ya da karışımın tedarikçisi, madde veya karışımın alıcısına Ek-2’ye uygun olarak ve Ek-18’e göre belgelendirilmiş kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından hazırlanmış bir güvenlik bilgi formunu temin eder:

 • Maddenin ya da karışımın Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerini karşılaması durumunda,
 • Maddenin Ek-13’te belirlenen kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olması durumunda veya,
 • Maddenin 49 uncu madde uyarınca hazırlanan listeye, (a) ve (b) bentleri dışındaki nedenlerden dolayı dâhil olması durumunda.

Karışımın, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerine uymaması, fakat;

 • Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ % 1 ve gaz halindeki karışımlar için hacimce ≥ % 0,2 olan, insan sağlığı veya çevre için zararlı en az bir madde içermesi,
 • Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ % 0.1 olan, Kanserojen Kategori 2 veya Üremeye Toksik Kategori 1, Solunum Hassasiyeti Kategori 1 ya da Ek-13’te belirtilmiş kriterler doğrultusunda kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olan ya da (a) bendinde belirtilenlerin haricinde bir nedenle 49 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında listeye dâhil edilmiş en az bir madde içermesi,
 • Mesleki maruz kalma sınır değeri olan bir madde içermesi,

durumlarının en az birinde tedarikçi istek üzerine Ek-2 uyarınca hazırlanmış güvenlik bilgi formunu alıcıya verir.

Kendi halinde veya karışım içinde bulunan maddenin 27 nci madde doğrultusunda güvenlik bilgi formu hazırlamasına gerek olmayan herhangi bir tedarikçisi, alıcılarına aşağıdaki bilgileri temin eder:

 • Bu fıkra kapsamında bilgi verilmesi gereken maddeler için varsa 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt numaraları,
 • Bir maddenin izne tabi olup olmadığı ve bu tedarik zincirinde Yedinci Kısım kapsamında verilmiş ya da reddedilmiş olan bir iznin detayları,
 • Sekizinci Kısım uyarınca getirilen herhangi bir kısıtlamanın detayları,
 • Risk yönetim önlemlerinin tanımlanması ve uygulanması için gereken, Ek-11’in üçüncü bölümünün uygulanmasından doğacak olan özel koşullar dâhil olmak üzere, maddeye ilişkin herhangi bir mevcut bilgi.

 

 1. İzin

İmalatçı, ithalatçı ya da alt kullanıcı, Ek-14 kapsamındaki bir maddeyi aşağıdaki koşullar haricinde piyasaya arz edemez veya kendisi kullanamaz:

 • Söz konusu maddenin kendi halinde, bir karışım içinde kullanımları ya da piyasaya arz veya kendi kullanımına yönelik olarak bir eşya içine katılması için 50 nci, 51 inci, 52 nci, 53 üncü ve 54 üncü maddeler uyarınca izin alınmışsa,
 • Söz konusu maddenin kendi halinde, bir karışım içinde kullanımları ya da piyasaya arz veya kendi kullanımına yönelik olarak eşya içine katılması için 48 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Ek-14’te belirtilen izin şartından muaf tutulmuşsa,
 • 48 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde değinilen tarihe ulaşılmamışsa,
 • 48 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde değinilen tarihe ulaşılmış ve ilgili kişi bu tarihten 18 ay önce başvuruda bulunmuş ancak izin uygulanmasına yönelik karar henüz alınmamışsa ya da,
 • Maddenin piyasaya arz edilmiş olduğu durumlarda, söz konusu kullanım için gerekli olan izin hemen bir sonraki alt kullanıcıya verilmişse.

 

 1. Bazı Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı ile İlgili Kısıtlamalar

Ek-17’de kısıtlanmış olan, kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içinde bulunan madde, kısıtlamaların koşullarına aykırı olarak imal edilemez, piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

Yönetmelik ile ilgili tüm rehber ve diğer bilgilere ulaşmak için Bakanlığın sitesini takip edebilirsiniz:

http://kimyasallar.csb.gov.tr/

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir